Partneri:

Zverejňované informácie

Všetky informácie sú zverejnené na portáli a súčasne môžu byť priamo automaticky prevzaté na vlastnú webovú stránku obce / mesta (bez potreby priamej aktualizácie - obsah z portálu sa preberá dynamicky).

Webová stránka obec / mesta tak môže automaticky obsahovať všetky aktuálne informácie, ktoré je povinnosť zverejňovať podľa zákona o obecnom zriadení a ďalších zákonov.

Najdôležitejšie zverejňované informácie:

  • profily starostu (primátora) a poslancov vrátane kontaktov, úradných hodín, volebného programu
  • účasť a hlasovania poslancov na jednotlivých zasadnutiach
  • zoznamy členov zastupiteľstva, rady a komisií (ak sú zriadené a zverejnené)
  • plán zasadnutí zastupiteľstva a ostatných orgánov
  • pozvánka, program a zverejnené materiály na najbližšie zasadnutie
  • výsledné programy uplynulých zasadnutí vrátane materiálov a uznesení
  • register všetkých uznesení vrátane hlasovania, materiálu a zastupiteľstva, na ktorom bolo prijaté
  • register Všeobecne záväzných nariadení (pripravujeme)
  • register Rozhodnutí starostu / primátora (pripravujeme)
  •