Partneri:

Obsah a funkčnosť

Výzva odborníkom: pomôžte nám aktualizovať obsah portálu

Obsah portálu bol vytvorený a naplnený odborníkmi v oblasti eGovernmentu zo samospráv a z praxe. V súčasnosti je už žiadúca aktualizácia jeho obsahu. Prispejte k demokracii a transparentnosti verejnej správy na Slovensku a pomôžte nám aktualizovať obsah portálu.

___________

Hlavným cieľom portálu je napomôcť elektronického prístupu občanov k úradu svojho mesta, obce či kraja (t.j. prostredníctvom Internetu a mobilu) ako nevyhnutnej súčasti modernej otvorenej spoločnosti 3. tisícročia.

Služby portálu rozširujú možnosti elektronickej komunikácie s úradmi, ktoré ponúkajú služby Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.

Otvorenosť a transparentnosť verejnej správy občanom

Cieľom je otvorená, transparentná a efektívna samospráva, ktorá je blízko k svojim obyvateľom a umožňuje im informovanosť a on-line komunikáciu s úradmi podobne, ako je to už dávno možné v ostatných krajinách EÚ a vo svete.

Portál priamo ponúka aj niektoré základné eGov-služieb pre mestá, obce a kraje. Ponuka portálu umožňuje ich rýchle a cenovo efektívne zavedenie, bez dlho trvajúcich a nákladných projektov.

Najvýznamnejšou službou portálu je elektronické zastupiteľstvo, ktoré ponúka poslancom a pracovníkom úradu on-line podporu pri celom procese prípravy zasadnutí zastupiteľstva - od prípravy programov a materiálov na zasadnutia zastupiteľstva, zdokumentovanie jeho priebehu a zverejnenie zápisnice a uznesení. Občanom umožňuje on-line prístup k zverejneným materiálom, programom a uzneseniam. Elektronické zastupiteľstvo je samosprávam na Slovensku k dispozícii BEZPLATNE.

Komu je portál určený

Portál eGov.sk je určený

Pripomienky a návrhy posielajte prostredníctvom kontaktného formulára v hornom menu alebo mailom na info@eGov.sk
  •