Partneri:

Môj poslanec - informovanosť a zodpovednosť – základ demokratického fungovania samospráv

Aktuálne:

MÔJ POSLANEC

Informovanosť a zodpovednosť – základ demokratického fungovania samospráv

Odborný pracovný seminár

pod záštitou Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Digitálneho lídra SR

P R O G R A M   S E M I N Á R A

Hlavný organizátor: Únia miest Slovenska

Termín a miesto seminára:

24. marca 2017, 10:00 - 17:00 hod.,Dom kultúry, Rytierska 2, Bratislava - Devín

Hlavné témy

  • Zastupiteľská demokracia
  • Otvorenosť poslancov a zodpovednosť
  • Komunikácia volič – poslanec medzi voľbami
  • Informovanosť a zodpovednosť občanov
  • Aktívna participácia občanov na samospráve
  • Médiá, ich úloha a zodpovednosť
  • Využitie IKT pri komunikácii obcí a miest  s verejnosťou

STIAHNITE SI ZVEREJNENÝ PROGRAM SEMINÁRA

Jedným z najvážnejších spoločenských problémov na Slovensku je úpadok politickej kultúry na strane politikov a strata dôvery občanov voči ich voleným zástupcom, ale aj k demokratickému systému ako takému. Konkrétne prípady nájdeme každodenne v novinách a prechádzajú celým spektrom politiky a spoločnosti. Dôsledkom je apatia voličov, ale aj prejavy extrémizmu, požadovanie prvkov priamej demokracie a iné spontánne prejavy občanov.

Občania si pritom nedostatočne uvedomujú, ba často ani nepoznajú základné prvky našej demokracie a z toho vyplývajúcu moc, ale aj zodpovednosť, ktorú majú v rukách práve oni. Okrem obdobia volieb sa väčšina občanov do politiky nezapája (okrem "frfľania pri poháriku"). Pritom každý občan má svojho poslanca v obecnom či mestskom zastupiteľstve a v samosprávnom kraji a nepriamo aj v národnej rade. Občania majú možnosť priamo komunikovať so svojimi poslancami a prednášať  im  svoje  potreby a požiadavky.  Môžu sa osobne zúčastňovať všetkých zasadnutí a rozhodovaní o veciach verejných, najmä v rámci svojich obcí, kde sa riešia otázky a problémy najužšie spojené s ich každodennými potrebami a životom. Ústavou a zákonmi vyžadovaná transparentnosť činnosti verejnej správy a povinné zverejňovanie informácií sú často vnímané ako "nevyhnutná zbytočnosť". Občania len zriedka využívajú možnosť získať informácie, na ktoré majú právo a navyše priam morálnu povinnosť si ich žiadať.

Zameraním seminára "Môj poslanec" je prezentácia a pracovná diskusia o súčasnom stave, problémoch a perspektívach fungovania zastupiteľskej demokracie na Slovensku najmä na úrovni územnej samosprávy. Vítané sú najmä príspevky, ktoré prezentujú konkrétne prípady, problémy, ako aj možnosti a nástroje na efektívne fungovanie vzťahu občan – poslanec v záujme účinnejšieho uplatňovania demokracie na úrovni miest a obcí, ako aj samosprávnych krajov a štátu

Účasť je pre zástupcov obcí, miest a VÚC bezplatná. Účastnícky poplatok pre ostatných účastníkov je 60 EUR vrátane DPH.

Prihlášky k účasti posielajte na seminare@eGov.sk .

  •