Partneri:

Iniciatíva "Môj-poslanec"

Cieľom iniciatívy "Môj poslanec" je prispieť k zlepšieniu situácie v oblasti uplatňovania a fungovania demokracie na Slovensku

- spolu s ďalšími iniciatívami podobného zamerania, ktoré vznikli v tejto oblasti v poslednej dobe (nadácia Zastavme korupciu, portál Transparentná samospráva, Slovensko.digital, viaceré skupiny na Facebooku) a organizáciami - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, Nadácia Pontis a ďalšími.

Jedným z vážnych spoločenských problémov na Slovensku je úpadok politickej kultúry na strane politikov a strata dôvery občanov voči ich voleným zástupcom, ale aj k demokratickému systému ako takému. Konkrétne prípady nájdeme každodenne v novinách a prechádzajú celým spektrom politiky a spoločnosti. Dôsledkom je apatia voličov, ale aj prejavy extrémizmu, požadovanie prvkov priamej demokracie a iné spontánne a často negatívne alebo kontraproduktívne prejavy občanov.

Konkrétnym zameraním iniciatívy "Môj poslanec" je oblasť zastupiteľskej demokracie a účinné fungovanie vzťahu medzi občanmi a nimi volenými zástupcami - poslancami a starostami, primátormi, županmi.

...viac informácií o iniciatíve

Iniciatíva "Môj poslanec" chce vhodnými formami prispieť k zlepšeniu fungovania demokratickej správy územných samospráv a štátu:

  • diskusné fóra, semináre, konferencie
  • osveta a publicita, príspevky v médiách
  • mobilné aplikácie a cloudové služby pre občanov, poslancov a úrady
  • ankety, súťaže a ďalšie formy

Aktuálne projekty

  • seminár "Môj poslanec" - odborné diskusné fórum - organizátor Únia miest Slovenska
  • portál "moj-poslanec.sk" - bezplatné profily poslancov a starostov na zverejnenie ich kontaktov, blogov a mobilnej aplikácie na komunikáciu s občanmi - eGov Systems s.r.o.
  • "eGov-Zastupitelstvo" - cloudová služba elektronického zastupiteľstva - on-line podpora činnosti zastupiteľstva a jeho orgánov od návrhu plánu zasadnutí cez prípravu a schvaľovanie materiálov až po schválenie a zverejnenie uznesení - eGov Systems s.r.o.
  •