Partneri:

Iniciatíva "Môj-poslanec"

Cieľom iniciatívy "Môj poslanec" je prispieť k zlepšieniu situácie v oblasti uplatňovania a fungovania demokracie na Slovensku

- spolu s ďalšími iniciatívami podobného zamerania, ktoré vznikli v tejto oblasti v poslednej dobe (nadácia Zastavme korupciu, portál Transparentná samospráva, Slovensko.digital, viaceré skupiny na Facebooku) a organizáciami - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, Nadácia Pontis a ďalšími.

Konkrétnym zameraním iniciatívy "Môj poslanec" je oblasť zastupiteľskej demokracie a účinné fungovanie vzťahu medzi občanmi a nimi volenými zástupcami - poslancami a starostami, primátormi, županmi:

 • Zastupiteľská demokracia - princípy, fungovanie, rozdiely oproti iným formám demokracie a zriadenia
 • Poslanie a úloha volených zástupcov, ich zodpovednosť voči voličom
 • Informovanosť občanov o činnosti volených orgánov, transparentnosť
 • Aktívna komunikácia volič – poslanec počas celého volebného obdobia
 • Aktívna participácia občanov na samospráve

Jedným z vážnych spoločenských problémov na Slovensku je úpadok politickej kultúry na strane politikov a strata dôvery občanov voči ich voleným zástupcom, ale aj k demokratickému systému ako takému. Konkrétne prípady nájdeme každodenne v novinách a prechádzajú celým spektrom politiky a spoločnosti. Dôsledkom je apatia voličov, ale aj prejavy extrémizmu, požadovanie prvkov priamej demokracie a iné spontánne a často negatívne alebo kontraproduktívne prejavy občanov.

Občania si pritom nedostatočne uvedomujú, ba často ani nepoznajú základné prvky našej demokracie a z toho vyplývajúcu moc, ale aj zodpovednosť, ktorú majú v rukách práve oni. Okrem obdobia volieb sa väčšina občanov do politiky nezapája (okrem "frfľania pri poháriku"). Pritom každý občan má svojich volených zástupcov v obecnom či mestskom zastupiteľstve a v samosprávnom kraji a nepriamo aj v národnej rade. Občania majú možnosť s nimi priamo komunikovať, prednášať  im  svoje  potreby a požiadavky a kontrolovať ich činnosť.  

Volení zástupcovia občanov - poslanci, starostovia, primátori, župani - sa dobrovoľne podujali spravovať a riadiť verejné záležitosti, patriace všetkým občanom, a získali k tomu poslaniu dôveru a podporu voličov. Zo samotnej povahy veci musí byť táto ich činnosť otvorená, transparentná, dôveryhodná voči celej verejnosti. Ak občania nevyžadujú informácie o činnosti volených orgánov alebo sú tieto priamo poslancami zakrývané a zahmlievané, oslabuje sa základ ich vzájomného vzťahu - dôvera a poverenie k správe verejných záležitostí.

Zverejňovať svoju činnosť, komunikovať s občanmi a skladať im účty za svoje rozhodnutia a hlasovania (hoci aj odlišné od hlasovania zastupiteľstva) je preto priamo povinnosťou volených zástupcov a nevyhnutnosťou pre úspešné vykonávanie ich verejnej funkcie.

Aktívne získavať informácie, kontrolovať činnosť volených zástupcov a dávať im na vedomie svoj názor na ich činnosť je naopak povinnosťou - nielen právom - občanov v rámci demokracie. Poslanci bez spätnej väzby od občanov nemusia vždy správne rozhodnúť a môžu sa časom stať odtrhnutými od reality verejného života.

Iniciatíva "Môj poslanec" chce vhodnými formami prispieť k zlepšeniu fungovania demokratickej správy územných samospráv a štátu:

 • diskusné fóra, semináre, konferencie
 • osveta a publicita, príspevky v médiách
 • mobilné aplikácie a cloudové služby pre občanov, poslancov a úrady
 • ankety, súťaže a ďalšie formy

Aktuálne projekty

 • seminár "Môj poslanec" - odborné diskusné fórum - organizátor Únia miest Slovenska
 • portál "moj-poslanec.sk" - bezplatná cloudová služba s mobilnou aplikáciou pre poslancov a občanov - eGov Systems s.r.o.
 • "eGov-Zastupitelstvo" - bezplatná cloudová služba elektronického zastupiteľstva - on-line podpora činnosti zastupiteľstva a jeho orgánov od návrhu plánu zasadnutí cez prípravu a schvaľovanie materiálov až po schválenie a zverejnenie uznesení - eGov Systems s.r.o.
 •