Partneri:

Elektronické schránky a ďalšie služby na portáli Slovensko.sk

Cieľom informačného seminára je oboznámiť účastníkov s povinnosťami územných samospráv súvisiacimi s prevádzkovaním Elektronických schránok na portáli Slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy). Táto povinnosť vznikla povinným osobám od 1.2.2014 zo Zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente), účinného od 1.11.2013.

Od 1.2.2014 môžu občania a iné osoby zasielať obciam a mestám elektronické podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) prostredníctvom nových čipových občianskych preukazov eID, ktoré sú vydávané už od 1.12.2013, pričom zákonné termíny pre tieto podania začínajú plynúť doručením do elektronickej schránky.

S problematikou elektronických schránok úzko súvisia aj elektronické identifikačné karty (eID - "elektronický občiansky preukaz") s možnosťou aktivácie zaručeného elektronického podpisu (ZEP), ktoré sú vydávané orgánmi MV SR od 1. januára 2014 a ktoré potrebujú všetci štatutári a ostatné osoby, ktoré budú pristupovať k elektronickým schránkam.

Vzhľadom na veľký záujem o tento seminár organizujeme celoslovenský info-seminár s rozšíreným obsahom v termíne 12. 3. 2014. Prihlásiť sa môžete on-line na http://goo.gl/R92lE2 do vyčerpania kapacity miestnosti. Ďalšie semináre budú organizované podľa harmonogramu.

Program seminára:

  • Čo prináša nový zákon o eGovernmente
  • Elektronické služby UPVS - Slovensko.sk
  • Elektronické schránky povinných osôb a občanov
  • Elektronické občianske preukazy / eID
  • Praktická ukážka inštalácie a fungovania elektronických schránok
  • Diskusia, odpovede na dotazy

Účastnícky poplatok je 60 EUR vrátane DPH (50 EUR+DPH) za prvého účastníka, každý ďalší účastník z tej istej obce / mesta poplatok 36 EUR (30 EUR+DPH).

  •